Vedtægter


§ 1 NAVN
Stk. 1:
Foreningens navn er Nordjysk Detektorforening, stiftet den 06 marts 2018 i Aalborg Kommune forening er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

§ 2 FORMÅL
Stk. 1:
Foreningens formål er at give medlemmerne de bedst mulige rammer for udøvelse af deres interesse, fremme interessen for fortiden og den historiske forståelse og give mulighed for at udmønte denne interesse i samarbejde med museer, lokalhistoriske foreninger og andre officielle instanser, der foretager arkæologiske undersøgelser.

§ 3 MEDLEMSKAB
Stk. 1:
Alle som kan tilslutte sig foreningens formål, kan søge om medlemskab. Optagede medlemmer betaler det af foreningens fastsatte kontingent, overholder foreningens vedtægter, samt efterlever de af offentlige myndigheder opstillede krav til brug af metaldetektor.

Stk. 2:
Indmeldelse skal ske til formand og kasserer.

§ 4 FORENINGENS LEDELSE
Stk. 1:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 kasserer. (Der kan eventuelt indsættes 1 suppleant.)

Stk. 2:
Bestyrelsen er bestående af min. 1 formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 kasserer.

Stk. 3:
Der er valg af bestyrelsesmedlemmer hvert år. Formanden er på valg på lige årstal og næste gang i 2020. Kassereren er på valg i ulige årstal og næste gang i 2021

Stk. 4:
Afgår foreningens formand eller kasserer inden udløb af valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig med henholdsvis ny formand eller kasserer indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 5 ØKONOMI
Stk. 1:
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende kalenderår. Sidste rettidige indbetalingsdato for kontingent er den 5. i måneden før generalforsamlingen.

Stk. 2:
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3:
Det afsluttede regnskab afleveres af kassereren til revision senest 31. januar det efterfølgende år.

Stk. 4:
Det reviderede regnskab med revisionspåtegninger, fremlægges for hvert regnskabsår på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5:
På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor.

Stk. 6:
Bestyrelsesmedlemmer og revisor har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere foreningens regnskaber.

Stk. 7:
Den likvide formue anbringes i bank og til løbende udgifter i kasse.

Stk. 8:
Kassereren fører regnskab og medlemskartotek over hvert medlems navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og indmeldelsesdato.

Stk. 9:
Medlemmer kan foretage økonomiske transaktioner på op til 500 kr. i samarbejde med kassereren.

§ 6 GENERALFORSAMLING
Stk. 1:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene kan vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter.

Stk. 2:
Forslag til vedtægtsændring kan fremsættes af ethvert medlem og skal sendes via mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves almindelig stemmeflerhed.

Stk. 3:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelsen med tidspunkt, sted og dagsorden skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker elektronisk ved e-mail og ved opslag på Facebook.

Stk. 4:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Facebook 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til bestyrelsen, jf. § 4. 8. Valg af revisor 9. Eventuelt

Stk. 5:
Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt blandt de tilstedeværende medlemmer. Dens beslutning er bindende for samtlige medlemmer.

Stk. 6:
Afstemninger sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skal foregå skriftligt, hvis dirigenten, bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte medlemmer kræver det.

Stk. 7:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 14 dage forinden sendes til formanden skriftligt via mail. Senere indkomne forslag kan dog behandles med generalforsamlingens billigelse.

Stk. 8:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen kræver det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig begærer det, og den skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

§ 7 TEGNINGSRET
Stk. 1:
Foreningens tegningsret indehaves af formanden og kassereren i forening, i økonomisk henseende dog kun af kassereren.

§8 EKSKLUSION
Stk. 1:
Modarbejder et medlem foreningens interesser eller skader dens omdømme, kan et sådant medlem ekskluderes. Eksklusion vedtages af 2/3 af generalforsamlingen.

§9 FORENINGENS OPLØSNING
Stk. 1:
Foreningen kan opløses, hvis ¾ af medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Opløses foreningen vil de aktiver, efter at eventuelle fordringer er blevet indfriet, blive doneret til en almen nyttig institution eller museum, der arbejder for fremme af den arkæologiske interesse. Modtager af en evt. donation besluttes af den siddende bestyrelse.

Vedtægterne er reviderede og godkendt på klubbens generalforsamling d. 6. marts 2019 Bestyrelsen d. 6 marts 2019.


Følg os på de sociale medier!